Tivilo 4.0

Sidst opdateret: 05.07.2023

Tivilo 4.0 har fokus på at tilbyde de mest efterspurgte funktionaliteter fra vores kunder relateret til fartmåling, give brugerne mulighed for at overvåge flere begivenheder i systemet, gøre det muligt at overvåge batteriniveauerne på køretøjsenhederne samt gøre det muligt at Tivilo kan oversættes til andre sprog end dansk. Dernæst vil Tivilo 4.0 indeholde en række funktionaliteter og bugfixes som har til formål at øge pålideligheden af systemet generelt for vores kunder, hvilket har høj prioritet hos os. Tivilo 4.0 vil også blive introduceret sammen med en nye og forbedrede administratorværktøjer til overvågning af driften hos vores kunder i form af periodisk indsamling af driftstatistik.

I denne artikel vil vi give dig en rundtur i alle de nye funktionaliteter, forbedringer og bugfixes. Ved hver ny funktionalitet vil der efter afsnittet vises et kort afsnit om konfigurationsmuligheder hvis disse er tilgængelige.

Hvis du også skulle være interesseret i at vide mere om hvad der blev introduceret af nye funktionaliteter i vores tidligere versioner af Tivilo kan du finde mere info her.

Flere fartmålinger på samme tid

Én af de mest spændende nye funktionaliteter i Tivilo som vi har glædet os til at vise frem er vores nye mulighed for at kunne vise flere fartmålinger på samme tid for instruktøren, hvilket har været meget efterspurgt af vores kunder. Funktionaliteten er interessant for vores nuværende og fremtidige kunder, da dette muliggøre at vi kan vise en liste af fartmålinger før, under og efter udførelsen af øvelser og dermed give instruktøren mere nuanceret information om hans elevers præstationer. Ved brug af visningen af fartmålinger for eleven via køretøjsenheden har vi også gjort det muligt at vise fartmåling-panelet under den sidste fartmåling hvis dette ønskes af vores kunder. Tivilo vil være i stand til at vise op til fem fartmålinger efter hinanden.

På satellitkortet vil det være muligt at kunne vise de seneste to fartmålinger mens køretøjet kører rundt, hvortil der er lavet en animation hvor den nuværende fartmåling skubbes ud til siden hver gang en ny fartmåling foretages.

Konfigurationsmuligheder

Placeringen for hvor fartmålinger foretages justeres ved at justere placering og størrelse af forskellige zoner på anlægget. Her skal der gøres opmærksom på, at fordi GPS’en i enhederne opdatere lokationen én gang i sekundet vil der være nogle begrænsninger i forhold til hvor tæt fartmålinger kan ligge på hinanden. Eksempelvis på tør vej hvor der normalt køres op til 70 km/t ved bremseøvelser vil minimumsafstanden mellem fartmålinger være 25 m, da 70 km/t svarer til at køretøjet bevæger sig 19,44 meter per sekund, hvilket betyder at en kortere afstand end dette kan have en risiko for at fartmålinger ikke blive registreret korrekt, hvortil at vi som standard vil ligge et par meter til dette tal som buffer. Vi vil i fællesskab med vores kunder vurdere forholdene på det enkelte anlæg og tilpasse afstanden derefter.

Vores kunder får også mulighed for at kunne slå visningen af flere fartmålinger fra i Tivilo hvis der skulle være et ønske om at bruge den gamle visning af fartmålinger, hvilket alt sammen kan gøres for køretøjsenheden, instruktørenheden, tabellen på storskærmen samt satellitkortet på storskærmen separat fra hinanden.

I forhold til satellitkortet kan retningen for visningen af nye fartmålinger styres for hver zone således, at tidligere fartmålinger kan skubbes til højre, venstre, op eller ned alt efter anlæggets orientering på storskærmen.

Øvelsespecifikke fartmålinger

Interessant for: Kunder der anvender øvelsesmodulet

En anden funktionalitet relateret til fartmålinger som er blevet efterspurgt af vores kunder, er muligheden for at kunne tilpasse fartmålinger til de øvelsesvideoer der afspilles for eleverne ude i køretøjerne hos de kunder der anvender øvelsesmodulet således, at instruktøren får mere relevante fartmålinger for den aktuelle øvelse.

Derfor bliver Tivilo 4.0 lanceret med en masse nye konfigurationsmuligheder som gør os i stand til at kunne tilpasse fartmålingerne efter den enkelte kundes ønsker. Nedenfor kan du se nogle eksempler med forskellige fartmålinger sat op hvor banen, køretøjet og hastigheden er den samme, hvortil det øverste eksempel er kørsel med anlæggets standardopsætning uden en øvelse sat på. Bemærk forskellen imellem hvor mange fartmålinger der foretages og hvor på banen de foretages:

For at instruktøren ved hvilke fartmålinger der kan forventes for en given øvelse har vi lavet en ny boks som vil blive vist på øvelsesoversigten der angiver hvor mange fartmålinger instruktøren kan forvente af øvelsen samt hvilke fartmålingsmetode der vil blive anvendt.

Konfigurationsmuligheder

Her følger en kort gennemgang af de forskellige konfigurationsmuligheder:

Filtrering af øvelseszoner for hver øvelse: Tivilo 4.0 gør det muligt for os at kunne sætte filtre op på en øvelse således, at køretøjsenhederne ikke laver fartmålinger på de øvelseszoner som ikke er inkluderet i filtrene.

Fartmålingsmetode kan tilpasses til hver øvelse: Det vil også være muligt at kunne skifte fartmålingsmetode for hver øvelse således, at nogle kan anvende statiske fartmålinger, mens andre anvender vores dynamiske fartmålinger. Hvis ingen metode er angivet anvendes standardmetoden angivet for hele anlægget som også vil være den der anvendes hvis ingen øvelse er igangsat.

Filtrering af øvelser for hver øvelseszone: Vi har også mulighed for på en given øvelseszone at kunne begrænse den til kun at tillade fartmålinger for et mindre udsnit af øvelser. Dette er brugbart hvis en kunde har et øvelsesområde på banen som kun anvendes til få øvelser. Denne konfigurationsmulighed kan også bruges til at forhindre at der laves overflødige fartmålinger i det tilfælde at en instruktør vælger ikke at anvende øvelsesmodulet.

Med disse tre nye konfigurationsmuligheder for fartmålinger har vi næsten ubegrænset fleksibilitet i forhold til hvordan vi kombinere fartmålinger på tværs af øvelseszoner. For at denne nye funktionalitet kan anvendes hos vores kunder kræver dette at der arrangeres et møde med os da alle zoner og øvelser skal gennemgås og rettes til i fællesskab for at funktionaliteten kan blive sat korrekt op.

Sæt øvelser på pause i køretøjerne

Interessant for: Kunder der ønsker at få øvelsesspecifikke fartmålinger

De nye øvelsesspecifikke fartmålinger er en spændende ny funktionalitet i Tivilo som vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder og som vi håber der vil være generel interesse for. Som det næsten giver sig selv kræver denne funktionalitet at instruktøren har igangsat en øvelse således at Tivilo ved hvordan den skal tilpasse fartmålingerne.

Vi har endog efter at have observeret hvordan vores kunder anvender vores øvelsesmodul erfaret, at visse instruktører vælger at sætte en øvelse på én gang for alle hans elever, hvorefter øvelsen stoppes helt. For brugen af øvelsesspecifikke fartmålinger ville dette betyde, at instruktøren måske ville få de korrekte øvelsesspecifikke fartmålinger på elevernes første tur rundt på banen, men derefter ville Tivilo gå tilbage til standardopsætningen for fartmålinger da Tivilo ikke længere ved hvilken øvelser der udføres. Derfor var der behov for at vi udviklede en løsning således, at instruktøren kan vælge at sætte visningen af øvelser på pause men fortsat fortælle Tivilo hvilken øvelser der køres på anlægget lige nu.

Ved brug af øvelser vil instruktøren fortsat trykke “Start øvelse” for at starte en ny øvelser. Det nye i Tivilo vil nu være, at hvis den igangsatte øvelse har øvelsesspecifikke fartmålinger vil knappen “Stop øvelse” skifte navn til “Stop/Pause” og en popup menu vil blive vist for instruktøren når der trykkes på knappen hvor man kan vælge at stoppe øvelse som altid, men nu også får muligheden for at sætte øvelsen på pause i stedet. Instruktøren kan trykke på krydset i bunden for at annullere sin handling. Hvis instruktøren vælger at sætte øvelsen på pause vil popupbeskeden lukkes igen og en pauseindikator på den pågældende øvelse vil blive vist oven på øvelsen og på øvelsesbaren i toppen af skærmen. Dernæst vil “Start øvelse” knappen udskiftes med knappen “Genoptag øvelse” når der er bladret til den øvelse som er sat på pause. Hvis der bladres til en anden øvelse vil visningen se ud som før Tivilo 4.0.

Visningen af om en øvelse er sat på pause vil også være synlig på storskærmen.

Hvis et anlæg har valgt ikke at anvende øvelsesspecifikke fartmålinger vil denne funktionalitet ikke være nødvendig og start og stop af øvelser vil virke som det hidtil har gjort.

Ny øvelses-begivenhed på instruktørenheden

I forlængelse af de forrige funktionaliteter relateret til fartmålinger under øvelser har vi også introduceret en ny begivenhed som vi har valgt at kalde “øvelses-begivenheden”. Denne nye begivenhed muliggøre at instruktøren kan kigge tilbage i historikken for sine køretøjer og se hvordan hans elever kørte under øvelserne hvis ikke han/hun havde mulighed for at følge med i deres kørsel på et tidligere tidspunkt i undervisningen.

Øvelsesbegivenheden vil være at finde under detaljer for et enkelt køretøj i listen over seneste begivenheder. En øvelsesbegivenhed vil blive sendt afsted af køretøjsenhederne til instruktørenheden efter de har kørt igennem én eller flere øvelseszoner med fartmålinger slået til. Øvelsesbegivenheden vil altid indeholde én eller flere fartmålinger, men kan også indeholde en titel på det øvelsesområde køretøjet kørte igennem samt navnet på den nuværende igangsatte øvelse hvis disse er tilgængelig.

Eftersom der med Tivilo 4.0 nu vil være to forskellige begivenheder tilgængelig er der også blevet introduceret nye filtreringsmuligheder for begivenheder nedenunder begivenhedslisten. Filtreringen af begivenheder bibeholdes når instruktøren skifter mellem visningen af detaljer for forskellige køretøjer og nulstilles først når holdet nulstilles.

Konfigurationsmuligheder: Øvelsesbegivenheden kan slås til og fra hvis kunden ikke ønsker at kunne se denne begivenhed. Eventuelle filtreringsmuligheder vil også skjules og vises alt efter om begivenheden er slået til eller ej. Indholdet af øvelsesbegivenhederne styres ved at tilpasse hvilke fartmålinger der foretages, hvilke titler øvelsesområderne har fået tildelt samt hvilke øvelser der tilgængelige på anlægget.

Visning af batteri-niveauer for køretøjsenheder

I Tivilo 4.0 har vi nu gjort det muligt at vores kunder nu kan se batteri-niveauet for køretøjsenhederne hvis ikke de modtager strøm lige nu således, at instruktøren ved hvor meget strøm der er tilbage på enheden så han/hun kan vurdere om der er behov for at løse problemet med strømtilførslen nu eller om dette kan vente til at undervisningen er færdig baseret på enhedens nuværende batteri-niveau. På instruktørenheden er batteri-niveauet synlig på popupbeskeden om manglende strøm, på køretøjsboksen i køretøjsoversigten og på detaljerede oplysninger på et enkelt køretøj.

Batteriniveauet vil også være at finde på storskærmsløsningen således, at andet personale på anlægget også kan følge med og bidrage til at løse problemet med strømtilførsel om nødvendigt.

Tivilo tilgængelig på flere sprog

Som en nylig udvikling er der nu begyndt at være en stigende interesse for Tivilo systemet fra potentielle kunder i udlandet, hvilket vi her hos Tivilo selvfølgelig er glade for. Derfor har vi med Tivilo 4.0 introduceret muligheden for ikke kun at kunne oversætte øvelser, men at kunne oversætte hele Tivilo systemet til flere sprog for at imødekomme nye udenlandske kunder. Ved idriftsættelsen af Tivilo 4.0 vil vores første tilgængelig sprog være dansk, engelsk og norsk.

Sammen med arbejdet på systemoversættelse har vi udviklet et par tilhørende funktionaliteter som også gør denne nye funktionalitet interessant for vores eksisterende danske kunder i det tilfælde at de har instruktører som foretrækker et andet sprog end dansk.

Først og fremmest vil der med Tivilo 4.0 være mulighed for at kunne angive et standardsprog som anvendes så snart enheden starter op. Hvis det ønskes af kunden vil det være mulighed på instruktørenhederne at vise en sprogvælger oppe i venstre hjørne ved siden af Tivilo logoet med et flag og en sprogkode som instruktøren kan trykke på hvis han ønsker at skifte sproget til et andet.

Når der trykkes på sprogvælgeren vil der blive vist et popup vindue hvor der kan vælges imellem en række forskellige sprog. Vores kunder vil have mulighed for at anvende sprogvælgeren på to forskellige måder:

 1. Sprog kan skiftes og vil kun skifte tilbage når en instruktør trykker på sprogvælgeren og skifter sproget igen eller hvis instruktørenheden genstartes.
 1. Der kan angives en tidsbegrænsning på oversættelser således, at instruktøren sammen med et nyt sprog skal angive hvor længe enheden skal være oversat. Når tiden løber ud vil instruktørenheden selv skifte tilbage til sit standardsprog.

Konfigurationsmuligheder: Standardsproget kan sættes individuelt for køretøjs og instruktørenheder. Listen over tilgængelige sprog kan også tilpasses af kunden. Sprogvælgeren samt tidsbegrænsningen kan slås til og fra efter ønske af kunden og tidsbegrænsningen kan tilpasses i længden.

Optegning af zoner med øvelsesvisning og vejskilte på satellitkortet

Interessant for: Kunder der anvender øvelsesmodulet eller anvender vejskilte

Her hos Tivilo arbejder vi ved hver ny version af systemet på at gøre systemet lettere at lære at brug for nye instruktører. En udfordring vi har set hos vores kunder har været, at ivrige instruktører som er motiverede for at lære at bruge vores system støder ind i problemer med at vise øvelser i køretøjerne fordi de ikke ved præcis hvor henne på anlægget øvelser i det hele taget kan vises.

Derfor har vi nu lavet således, at vi efter ønske fra vores kunder kan optegne på storskærmens satellitkort hvor på banen at øvelser kan vises for elever i form af gule stiplede linjer med et tilhørende kamerasymbol som matcher det symbol der anvendes for “Elever-ser-øvelse” indikatoren.

Tivilo 3.0
Tivilo 4.0

På den måde har alle instruktører mulighed for via storskærmsløsningen at lære omkring hvor hans elever skal holde henne for at øvelser vises korrekt.

I forlængelse af dette arbejde har vi også gjort det muligt at vise på satellitkortet hvor forskellige vejskilte vil blive vist for eleverne i køretøjet hvis disse anvendes.

Konfigurationsmuligheder: Visningen af zonerne og vejskilte kan tilpasses præcis til de enkelte anlægs forhold via GPS-koordinater. Funktionaliteten sættes op på forespørgsel af vores kunder og kunder er ikke tvunget til at have disse funktionaliteter hvis de ikke ønsker dette.

Overvågning af drift statistik

Her hos Tivilo har vi altid et ønske om at forbedre vores muligheder for at supportere vores kunder, og ét aspekt af vores evne til at supportere der ikke har været godt understøttet indtil nu har været muligheden for at få et overblik over systemets samlede performance over en længere periode på tværs af vores kunder.

For at komme dette problem til livs har vi nu med Tivilo 4.0 inkluderet muligheden for at overvåge generel drift statistik for køretøjsenhederne. Funktionaliteten vil være tilgængelig for administratorer af systemet.

Al drift statistik måles med udgangspunkt i hvornår den pågældende version af Tivilo er blevet installeret på enheden og drift statistik nulstilles hver gang en nyere version installeres på enheden. Drift statistik gemmes i en fil på enheden så administratoren har mulighed for at hente filen ud og se statistik på tværs af flere version af Tivilo.

Den samlede liste over data vi kan indsamle lyder som følger:

 1. Antal genstarter
 2. Hvor lang tid der er gået siden denne version blev installeret
 3. Hvor lang tid enheden har kørt uden genstart
 4. Hvor længe enheden har været tændt siden denne version blev installeret
 5. Hvor meget oppetid systemet har haft hvor ingen problemer er blevet registreret
 6. Hvor meget oppetid systemet har haft mens enheden har været aktiv
 7. Hvor meget nedetid systemet har haft
 8. Hvor meget nedetid systemet har haft mens enheden har været aktiv
 9. Hvor længe enheden har været i dvale
 10. Hvor længe enheden har været aktiv
 11. Hvor længe enheden har kørt med et andet program foran Tivilo
 12. Hvor længe enheden har kørt i kiosk-mode
 13. Hvor meget tid der er blevet registreret manglende internetforbindelse
 14. Hvor meget tid der er registreret med manglende GPS-forbindelse

GPS-forsinkelse til bedre opstartsdrift

Præcisionen af GPS’en i enhederne er essentiel for at Tivilo systemet kører så optimalt som muligt. Dog har vi med Tivilo 3.0 engang imellem oplevet enheder som lige efter opstart eller dvale kan ende op med at tro at de befinder sig i en anden zone end de egentlig gør, hvilket kan give problemer med visning af øvelser i nogle tilfælde.

Før at en høj præcision for GPS’en kan opnås har enheden brug for at oprette forbindelse til så mange satellitter og sendemaster som muligt. Denne proces kan tage mellem 5-10 sekunder før den høje præcision opnås, hvor enheden i mellemtiden anvendes meget upræcise GPS-oplysninger.

For at komme problemet til livs har vi derfor med Tivilo 4.0 introduceret en ny “GPS-forsinkelse” funktionalitet, hvor vi har mulighed for at vente med at anvende GPS’ens nye lokation og i stedet bruge enhedens position før den gik i dvale, hvilket oftest er mere nøjagtig. Tivilo vil vente med at bruge den nye lokation i en fastsat periode, men hvis en høj præcision opnås eller køretøjet begynder at køre over en hvis angivet hastighed vil Tivilo begynde at bruge nye lokationer for ikke at komme i vejen for brugen af Tivilo. Nedenfor kan ses en illustration af forskellen mellem en Tivilo 3.0 enhed og en Tivilo 4.0 enhed lige efter dvale.

Tivilo 3.0
Tivilo 4.0

Konfigurationsmuligheder: Perioden som der ventes efter dvale før nye lokationer anvendes kan forlænges og forkortes. Dernæst kan tolerancen for GPS’ens præcision samt hastigheden før vi begynder at anvende nye lokationer også justeres.

Stor reduktion af mobildata-forbruget

Ved idriftsættelsen af Tivilo 3.0 blev der fra vores kunder meldt om at enhederne var begyndt at bruge mere data og nogle gange var begyndt at anvende mere data end hvad der var tilgængelig på simkortene indkøbt af vores kunder.

Derfor har vi lavet en række tilføjelser til Tivilo som vurderes til at reducere Tivilos dataforbrug med 50-70% alt efter hvordan systemet anvendes. Listen lyder som følger:

 1. Vi har nu lavet således at al datatrafik til og fra vores instruktør- og køretøjsenheder nu som standard vil være komprimeret, således at de samme informationer nu kan sendes rundt i Tivilo systemet med op mod 60% mindre dataforbrug.
  • Konfigurationsmuligheder: Komprimeringen kan slås til og fra, men der er ikke nogen fordele at hente ved at slå funktionaliteten fra for vores kunder.

 2. Når køretøjerne holder stille og venteposition og ikke er i gang med at vise en øvelse for eleven kan køretøjenhederne nu selv automatisk skrue op og ned for intervallet for hvor ofte der kommunikeres med serveren, hvilket spare på dataforbruget.
  • Konfigurationsmuligheder: Intervallet kan justeres i længden efter kundens behov og hvor meget data der er tilgængelig på deres simkort.

 3. Instruktørenheden kan overvåge aktivitetsniveau og slukke for kommunikationen med serveren hvis der ikke har registreret interaktion i en periode. Hvis et hold er valgt vil vi som standard holde kommunikationen i live i 20 minutter, hvilket vil blive nulstillet hver gang instruktøren interagere med enheden, og kommunikationen slukkes efter 10 sekunder hvis et hold ikke er valgt på enheden.
  • Konfigurationsmuligheder: Begge intervaller med og uden valgt hold kan justeres i længden efter kundens ønsker.

 4. Vi har nu lavet det således at der vil blive hentet de seneste 20 begivenheder når visningen af detaljer for et køretøj åbnes i stedet for alle begivenheder på én gang, hvortil at der vil blive hentet 20 begivenheder yderligere af gangen når instruktøren begynder at rulle ned i listen over begivenheder.

 5. Data relateret til support og vedligeholdelse af kundernes køretøjsenheder nu ikke vil blive sendt med i hver dataudveksling med serverne, men i stedet kun vil ske periodisk, hvortil vores standardopsætning vil være hvert 30. sekund.
  • Konfigurationsmuligheder: Hyppigheden af administratordata kan justeres.

Diverse forbedringer til Tivilo

Nedenfor vil du se en liste over diverse mindre forbedringer vi har lavet til Tivilo systemet.

Forbedret håndtering og kommunikation af tabt internet- eller serverforbindelse

Vi har lavet en række forbedringer til hvordan Tivilo håndtere tab af server- og internetforbindelse under opsætningen således, at enheden kan stoppe opsætningen og forsøge at køre opsætningen på ny indtil en forbindelse kan oprettes uden behov for brugerinteraktion eller genstart af enheden som tidligere. Dernæst er fejlbeskederne blevet forbedret så de bedre fortæller hvad der kan gøres for at løse problemet samt at nye ikoner er blevet tilføjet for at gøre fejlbeskeder mere intuitive at forstå.

Forbedret håndtering af login oplysninger

Vi har oplevet et par gange henover det sidste halve års tid at nogle af vores enheder en gang imellem mister deres loginoplysninger så ikke de kan kommunikere med resten af Tivilo systemet og der derfor er behov for at indtaste loginoplysningerne på ny, hvilket koster tid for vores kunder. Derfor har vi nu forbedret vores kode til håndtering af loginoplysninger således, at loginoplysninger fremover vil gemmes via to forskellige metoder på to forskellige placeringer i Tivilo systemet. På den måde har vi altid en backup i tilfælde af at loginoplysningerne mistes på én af de to placeringer, hvortil vi kan gendanne oplysningerne igen automatisk.

Forbedret indtastningsskærm til login oplysninger

I forlængelse af problemet med mistede login oplysninger har vi også forbedret indtastningsskærmen således, at der er mindre sandsynlighed for at login oplysninger bliver fjernet ved et uheld, da vi har visse kunder som selv administrere login på enhederne. Vi har nu lavet således, at brugeren skal trykke to gange på “Rediger” knappen for at bekræfte at de ønsker at ændre login oplysninger, samt at der er mulighed for at lukke indtastningsskærmen uden at ændre på loginoplysningerne eller køre opsætningen på ny som det var nødvendigt at gøre i Tivilo 3.0. Til sidst vil indtastningsskærmen også automatisk lukke ned efter 30 sekunder hvis indtastningsskærmen er blevet åbnet uden videre interaktion fra brugere således, at indtastningsskærmen ikke står åben til en anden bruger.

Tivilo 3.1
Tivilo 4.0

Kiosk mode for instruktørenheden

Vi har nu lavet således at instruktørenheden også kan sættes i kiosk mode efter ønske fra vores kunder, således at instruktørerne heller ikke har mulighed for at åbne andre programmer på enhederne ligesom på køretøjsenhederne. På den måde er der mindre sandsynlighed for at der bliver ændret på nogle vigtige indstillinger på enhederne og samtidig hjælpe til at en instruktør ikke får lukket Tivilo systemet ned ved et uheld.

Konfigurationsmuligheder: Kiosk mode på instruktørenheden kan slås til og fra efter ønske fra vores kunder.

Forbedret batteriindikator på køretøjsenhederne

Med den forrige version af Tivilo blev der introduceret en ny batteriindikator på køretøjsenhedernes display, hvilket vi ønskede at have for at gøre det nemmere for vores kunder at kunne de batteristatussen på enhederne uden at skulle interagere med enhederne først ude i køretøjerne. Batteriindikatoren var meget simpel og kunne kun vise batteriniveauet og ikke andet. Vi har nu forbedret batteriindikatorens udseende samt lavet nye animationer så man også kan se om enheden lader som den skal.

Tivilo 3.0

Tivilo 4.0

Flueben ved udvælgelse af køretøjer

For at gøre det tydeligere hvilken tilstand som køretøjsoversigten på instruktørenheder er i, har vi nu lavet således, at der vises en checkbox ud fra hver af køretøjerne når man vælger køretøjer. Checkboxen fyldes med et flueben med en grøn baggrund når man har valgt et køretøj inden man har sat holdet. Knappen til at færdiggøre udvælgelsen af køretøjer har også fået skiftet sin tekst ud med et flueben tilsvarende, således at det er mere intuitivt at vide hvor man skal trykke for at færdiggøre udvælgelsen af køretøjer.

Introduceret “I BRUG” indikatoren på øvelsesoversigten

Interessant for: Kunder der anvender øvelsesmodulet

Hvis en instruktør har valgt et hold af køretøjer og en anden instruktør efterfølgende med en anden instruktørenhed vælger de samme køretøjer, vil Tivilo gøre den første instruktør opmærksom på via en popup besked, at han ikke længere har kontrol over visningen af øvelser for hans køretøjer og skal genvælge sine køretøjer. Når denne hændelse sker, vil køretøjerne i køretøjsoversigten samtidig få mærkatet “I BRUG” indsat med rød skrift.

Indtil nu har instruktøren ikke kunne se denne indikation hvis han var ovre på øvelsesoversigten, og derfor har vi med Tivilo 4.0 nu lavet således at der også indsættes et rødt kryds samt af køretøjsnumrene bliver grå i baren over øvelsesoversigten, så instruktøren også får en indikation af et problem med køretøjerne mens han kigger på øvelser.

Tivilo 3.0
Tivilo 4.0

Bedre rangering af køretøjer på storskærmens satellitkort

Vi har nu forbedret rangeringen af køretøjer på storskærmens satellitkort således, at aktive køretøjer vises over køretøjer i dvale, og at køretøjer som lige nu har en fartmåling vises over andre aktive køretøjer. På den måde er det nemmere for instruktørerne at se de informationer som er mest relevante for dem i forhold til deres undervisning.

Forbedringer til strømforbruget

Med Tivilo 4.0 vil der også komme et par forbedringer til opsætningen af enhederne som er målrettet mod at sænke strømforbruget for enhederne uden at påvirke systemets performance. Et lavere strømforbrug betyder selvfølgelig at enhederne kan køre længere tid uden strøm, men også at enhederne generere mindre varme og dermed har en forlænget levetid. Forbedringer lyder som følger:

 1. Alle enheder vil blive indstillet til at bruge HD+ skærmopløsning i stedet for højere skærmopløsninger, hvilket betyder at enheden ikke skal arbejde lige så hårdt for at vise de samme grafiske elementer som før. I praksis kan forskellen næsten ikke bemærkes men vil have en positiv effekt på strømforbrug og levetid.

 2. Vi har justeret Tivilo systemets evne til at op og nedjustere lysstyrken på enhederne således at når enhederne er aktive er lysstyrken 80% i stedet for 100%. Dernæst har vi fundet en løsning til ikke kun at skrue lysstyrken ned til 0% ved dvale som hidtil, men også at slukke bagbelysningen som LCD-skærmene på enhederne anvender helt, hvilket yderligere sparer på strømforbruget ved dvale.

 3. For de af vores kunder som har Samsung telefoner som Tivilo enheder vil vi også benytte os af en indstilling kaldet “Begræns CPU til 70%” som også vil gøre at enhederne potentielt kan forbruge mindre strøm. Performance mæssigt for Tivilo vil dette ikke have nogen indflydelse.

Forbedret beskyttelse af batterierne i Tivilo enhederne

Tidligere version af Tivilo systemet har haft nogle udfordringer i forhold til levetiden på batterierne i enhederne. Vi har derfor arbejdet på en række nye forbedringer til Tivilo systemet for at beskytte batterierne bedre og dermed forlænge levetiden for batterierne. Først og fremmest bidrager det lavere strømforbrug som tidligere nævnt til at sænke behovet for opladning af enhedens batteri. Dernæst har vi nu gjort det muligt at anvende en række android funktionaliteter til batteribeskyttelse på enhederne som vi hidtil ikke har kunnet anvende. Et par eksempler lyder som følger:

 1. Slå hurtigopladning fra (Sænker genereringen af varme fra batteriet under opladning)

 2. Anvendelse af “Smart batterikapacitet” (Begrænser den maksimale opladningskapacitet til en lavere værdi, oftest omkring 85%, hvilket forlænger batteriets levetid)

 3. Anvendelse af “Smart opladning” (Opladningen stopper kort tid før batteriet af ladt op til maks kapaciteten, hvilket forhindrer overopladning af batteriet)

Hvilke funktionaliteter til beskyttelse af batteriet som er tilgængelig variere mellem forskellige producenter og android versioner, hvortil at ældre versioner af android i visse tilfælde ikke har nogle af disse funktionaliteter.

Årsagen til at vi ikke har kunnet anvende disse ovenstående funktionaliteter har været, at disse funktionaliteter kan slå opladningen helt fra selvom strømstikket er sat i enheden, hvilket Tivilo tidligere ville tolke som, at der manglede strømtilførsel til enhederne og dermed vise unødige advarsler om manglende strømtilførsel for instruktøren.

For at gøre det muligt at bruge disse funktionaliteter har vi derfor også introduceret en ny konfigurationsmulighed som gør det muligt for os at udsætte advarslen om manglende strømtilførsel som vises på instruktørenheden og på storskærmen til at batteriet er på et lavere niveau, hvilket som standard vil være 70% strøm. På den måde kan kapaciteten for batterierne sænkes samt at opladning kan slås fra uden at sende unødvendige advarsler om strømtilførsel til instruktørerne. Konfigurationen af disse nye forbedringer vil fremover være standard for nye kunder og eksisterende kunder vil få disse ændringer til deres enheder ved opgraderingen til Tivilo 4.0.

Ændringer til standardkonfigurationen

Interessant for: Kunder der anvender øvelsesmodulet

Her hos Tivilo bliver vi hele tiden klogere og klogere på hvordan vi konfigurerer Tivilo bedst muligt for at give vores kunder den bedste oplevelse. Derfor indeholder denne version også en række ændringer til vores standardkonfiguration for systemet som vi vil inkludere i vores kunders løsninger medmindre andet er aftalt med kunden.

 1. Ændring af tidsintervallet for hvornår en enhed går i dvale for enheder som ikke får strøm fra køretøjet fra 30 sekunder til 10 minutter samt fra 5 minutter til 10 minutter for enheder der får strøm for at opnå en mere pålidelig visning af øvelser i køretøjerne.

 2. Fastlagt at maks hastigheder for visning af øvelsesvideoer i instruktionszoner mindst skal være 10 km/t eller højere, da lavere hastigheder kan resulteret i ustabil visning af øvelsesvideoer ved udfald i GPS-signalet hvor hastigheder hentes fra.

Bugfixes

Sammen med alle de ovenstående funktionaliteter og forbedringer har vi også en række bugfixes som du kan få et hurtigt overblik over i den nedenstående liste.

 1. Fixet en fejl i monitorering af dataforbrug på køretøjsenhederne hvor enhederne ville holde op med at fungere korrekt hvis der blev monitoreret et dataforbrug på over 2 GB data

 2. Fixet således at den igangværende øvelse for et hold nulstilles hvis holdet nulstilles for at undgå at øvelser er sat på serveren uden et tilknyttet hold

 3. Fixet en fejl hvor “Elev-ser-øvelse” indikatoren nogle gange ikke blev skjult og vist korrekt hvis en enhed gik i dvale kort tid før eller efter visningen af en øvelse for eleven.

 4. Fixet en fejl hvor instruktørenheden og storskærmen ville håndtere visningen af data om en køretøjsenhed forskelligt fra hinanden ved dvale eller inaktivitet for køretøjsenheden

 5. Fixet en fejl hvor man på instruktørenheden kunne trykke på “lydløs” knappen for øvelser selvom et hold ikke var valgt på enheden, hvilket kunne resultere i at øvelser kørte uden lyd på det næste valgte hold

 6. Fixet en fejl hvor “lydløs” knappen ikke altid blev nulstillet korrekt når et hold blev afsluttet

 7. Fixet en fejl hvor “I BRUG” indikatoren på detaljeoversigten for et køretøj kunne forhindre at man kunne trykke på “luk” knappen ved visse skærmopløsninger på mobiler

 8. Rettet fejlmeddelelsen “Enheden er blevet låst” på storskærmsløsningen til “Enheden er blevet slukket eller låst” for bedre at beskrive hvad fejlmeddelelsen relatere til

 9. Fixet en fejl hvor det tredje cifre for hastigheder på 100 km/t eller højere blev halvt skåret af i visningen på instruktørenheden

 10. Rettet således, at sprogviseren for et køretøj på storskærmens tabel ikke vises medmindre køretøjet er en del af et hold, da sproget kun er relevant i denne sammenhæng.

 11. Fixet en fejl hvor skærmblinket der indikere skift til en ny øvelse ude i køretøjerne nogle gange ikke blev nulstillet korrekt hvis der blev skiftet mellem flere øvelser hurtigt efter hinanden, hvilket kunne resultere i at skærmen blinkede alt for længe.

 12. Fixet en fejl hvor topbaren med Tivilo logoet på køretøjsenheden ville blive usynlig hvis den oplevede et GPS udfald som resulterede i et zoneskift mens en øvelse var i gang med at blive vist.

Dette konkluderer vores gennemgang af Tivilo 4.0. Vi håber alle vores kunder bliver glade for de nye funktionaliteter og vi ser frem til at komme og besøge jer i den nærmest fremtid!

Mange hilsner

Teamet hos Tivilo